1. Algemeen
René Kuipers Fotografie vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. René Kuipers Fotografie houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.
René Kuipers Fotografie, Elbestraat 119, 1966XE Heemskerk (hierna te noemen: ‘René Kuipers Fotografie’) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Dit Privacy Beleid is van toepassing wanneer je de website bezoekt.

2. Contact
Voor vragen over het Privacy Beleid of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info(a)votos.nl

3. Soort gegevens 
Gegevens die je aan ons verstrekt
René Kuipers Fotografie verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling)

3.2. Verantwoordelijkheid juistheid gegevens
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan René Kuipers Fotografie ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. René Kuipers Fotografie is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

4. Grondslag voor de gegevensverwerking
René Kuipers Fotografie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinde
4.1. De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:
1. het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
2. het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.

4.2. De goede bedrijfsvoering, zoals voor
a) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal René Kuipers Fotografie jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
b) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van(accountants)controle;
d) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van René Kuipers Fotografie; René Kuipers Fotografie bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen die hierboven genoemd of om te voldoen aan wettelijke(bewaar)verplichtingen.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering
René Kuipers Fotografie houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens René Kuipers Fotografie van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Mocht er op de website https://www.votos.nl, https://www.facebook.com/kuipers.rene of https://www.instagram.com/renekuipers een foto staan waartegen je bezwaar wilt maken, of deze wilt laten verwijderen, stuur dan een verzoek tot verwijdering aan info(a)votos.nl Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan
info(a)votos.nl Houd er rekening mee dat René Kuipers Fotografie je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

6. Recht van verzet
Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan René Kuipers Fotografie laten weten via info(a)votos.nl
Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

7. Wijziging van de Privacy Policy
René Kuipers Fotografie kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Beleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Beleid is voor het laatst gewijzigd op 30 juni 2018

V1.0

Back to Top